دخترید یا پسر ؟!
(87.17%) 1740
دختر
(12.82%) 256
پسر

تعداد شرکت کنندگان : 1996