دخترید یا پسر ؟!
(88.12%) 1699
دختر
(11.87%) 229
پسر

تعداد شرکت کنندگان : 1928