دخترید یا پسر ؟!
(87.79%) 1720
دختر
(12.20%) 239
پسر

تعداد شرکت کنندگان : 1959