دخترید یا پسر ؟!
(87.63%) 1723
دختر
(12.36%) 243
پسر

تعداد شرکت کنندگان : 1966